Normativa Ciclista (I)

Com sempre està bé recordar què cal fer quan es puja a una bicicleta, us publiquem una primera part sobre la normativa ciclista:

Per on han de circular els ciclistes?

Si no hi ha una via habilitada expressament per a ells -un carril bici, per exemple- els ciclistes s’han d’ajustar a les característiques de la carretera per la qual circulen. Si van per via urbana, hauran de fer pegant el màxim possible a la dreta de la calçada, a una distància tal que puguin ser avançats amb facilitat sense estar tan enganxats a la vora de la carretera com perquè la seva pròpia marxa corri perill. La mateixa premissa s’exigeix ​​quan es treu la bicicleta a una via interurbana, amb la diferència que en aquests casos és obligatori circular pel voral en cas d’haver. D’altra banda, cal dir que els ciclistes podran circular per autovia sempre que siguin majors de 14 anys, ho facin pel voral i no hi hagi prohibició expressa al respecte. L’incompliment d’aquesta última norma comportarà una multa de 200 euros. També cal aclarir que si el ciclista circula per una via transitada per vianants en la qual no pot guardar una distància mínima d’un metre respecte als mateixos, hauria de baixar de la bicicleta i continuar a peu.

¿Quin tipus d’il·luminació han de tenir les bicicletes?

Pel que fa a l’enllumenat, la norma per als ciclistes és la mateixa que per a la resta de conductors: hauran de portar les seves bicicletes correctament il·luminades si circulen a la nit, durant la posta i la sortida del sol, en vies urbanes i interurbanes insuficientment il·luminades o per passos inferiors o túnels. En aquestes circumstàncies també és obligatori que el ciclista porta posada un peça reflectant degudament homologada. L’objectiu és que tant ell com la seva bicicleta siguin identificables a una distància de 150 metres. Les llums i elements reflectants amb els quals haurà de comptar una bicicleta són:

-Una Llum de posició blanca a la part davantera.

-Una Llum de posició vermella a la part posterior.

-Un Catadiòptric vermell a la part del darrere que no sigui triangular.

-Catadiòptrics Grocs en els radis de les rodes i en els pedals (opcionals).

No circular amb els llums corresponents és una falta que pot comportar el pagament d’una multa de 80 euros, i fer-ho sense l’armilla reflectant corresponent pot ser penat amb una sanció de 200 euros.

L’ús del casc.

Els ciclistes estan obligats a portar posat un cas degudament homologat quan circulin per vies interurbanes, igual que els seus passatgers (nens menors de set anys que viatgin asseguts en una cadira igualment homologada). Aquesta norma si guarda, però, certes excepcions, ja que el ciclista no haurà de portar el casc posat en rampes ascendents, en condicions d’extrema calor o per decisió del seu metge (haurà d’estar degudament acreditada). Incomplir aquesta exigència suposa una falta que es pot sancionar amb 200 euros.

¿Quants passatgers poden anar pujats a una bicicleta?

Com a norma general no es poden portar passatgers en una bicicleta. Sí que és possible, però, viatjar acompanyat d’un menor de set anys sempre que aquest vagi assegut en un seient degudament homologat i correctament instal·lat en la bici i sempre que el conductor de la mateixa sigui major d’edat.

Continua a Normativa Ciclista (II)